حمايت کنندگان

 

در اين بخش به معرفي پشتيبانان مترجم پارس و آن دسته ار ايشان که بوسيله پيشنهادات برگزيده و کمک هاي علمي خويش ما را در جهت رسيدن به نتايج بهتر ياري ميرسانند پرداخته ميشود.

انجمن عالي انفورماتيک
  www.hci.or.ir
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  www.irost.com
همکاران محترم در مراکز علمي و ...دانشگاهي و
و پشتيباني جدي آن دسته که با ياري دادن گروه مترجم پارس سبب ارايه خدمات بهتر از جانب ما گشته .اند

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز